HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor in sistem civil se realizeaza sub coordonarea si controlul Inspectoratului General al Politiei Romane si a unitatilor subordonate, care va asigura respectarea prevederilor legale in acest sector de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor in regim militar se realizeaza sub coordonarea si controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane si a unitatilor subordonate, care va asigura respectarea prevederilor legale in acest sector de activitate.
(3) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor apartinand structurilor din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala sunt exceptate de la prevederile prezentei norme si se reglementeaza prin ordin al ministrului de resort.

Art. 2. – (1) Unitatile prevazute la art. 2 din lege, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, au obligatia asigurarii pazei acestora prin formele prevazute de lege si a protectiei cu mijloace mecano-fizice si sisteme tehnice de alarmare.
(2) Organizarea in comun a pazei se aplica in situatiile in care unitatile functioneaza in acelasi imobil, perimetru sau spatiu alaturat, obligatia asigurarii acestora revenind conducatorilor unitatilor care detin cota de proprietate sau folosinta majoritara, sau administratorului imobilului, cu consultarea celorlalti detinatori.

Art.3. – (1) Unitatile care opereaza cu numerar, in cuantum zilnic de peste 2500 euro sau echivalentul acestuia, au obligatia folosirii seifurilor pentru pastrare si implementarii de masuri si mijloace de securitate care sa asigure o protectie eficienta a personalului operator si a valorilor pe timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului, descurajarea infractiunilor contra patrimoniului si sa contribuie la strangerea de probe pentru identificarea faptuitorilor.
(2) Masurile minimale de securitate pe zone functionale, categorii de unitati si plafoane valorice sunt definite in Anexa nr.1.
Art. 4. – (1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza, se intocmeste numai in situatia in care se instituie paza cu personal uman, cu respectarea prevederilor art. 5 din lege.
(2) Planul de paza se depune la unitatea teritoriala de politie, cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii contractului de prestari servicii ori de instituire a pazei in sistem propriu.
(3) Actualizarea planului de paza se face numai in situatia modificarii suprafetei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori a prestatorului.
Art. 5. – (1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii, iar daca este cazul, face recomandari pentru imbunatatirea si eficientizarea sistemului de paza.
(2) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii sau cand a intervenit o situatie nelegala.
(3) Avizul de specialitate nu se acorda in situatia in care beneficiarul nu face dovada dreptului de proprietate sau folosinta asupra obiectivului ce urmeaza a fi asigurat cu paza, lipsei contractului de prestari servicii incheiat cu o societate licentiata.
Art.6. – (1) Documentele specifice executarii si evidentierii serviciului de paza in sistem civil sunt cuprinse in Anexa nr.2.
(2) Documentele mentionate la alin (1) se inregistreaza la secretariatul beneficiarului, se arhiveaza la acesta si se pastreaza pe o durata de minim 3 ani.
(3) Controlul modului in care sunt consemnate activitatile desfasurate in documentele de paza revine sefului de obiectiv in cazul prestatorului sau sefului formatiunii pentru paza proprie.

CAPITOLUL II
Forme de paza

SECTIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi

 

SE ELABOREAZA DE IGJR

 

SECTIUNEA a 2-a

Paza cu personal din Politia comunitara sau directiile si serviciile judetene de paza

Art. 8. - (1) Paza bunurilor si a valorilor detinute de autoritatile publice locale sau judetene se poate asigura cu personal contractual angajat al Politiei comunitare sau directiile si serviciile judetene de paza, cu respectarea prevederilor legilor speciale si a Legii nr.333/2003 in ceea ce priveste angajarea, calificarea si atestarea, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu ori documentele incheiate.
(2) Controlul efectivelor implicate in activitati de paza revine conducerilor Politiei comunitare sau a directiilor si serviciilor judetene.
(3) Conducerea unitatilor beneficiare serviciilor de paza cu efective ale politiei comunitare sau serviciilor judetene au obligatia notificarii unitatii de politie teritoriala cu privire la instituirea pazei sau renuntarea la serviciul de paza fizica.
(4) Se interzice prestarea de servicii de paza, transport valori, monitorizare si interventie la alte obiective decat cele stabilite prin hotararea consiliului local.

SECTIUNEA a 3-a

Paza cu personal propriu

Art. 8 – Prin paza in regim propriu se intelege, angajarea de catre unitatea respectiva a personalului de paza pentru asigurarea pazei proprietatilor sau bunurilor aflate in patrimoniul societatii angajatoare.
Art. 9 – (1) Descrierea, culoarea si modelul uniformelor de serviciu sunt stabilite de angajator, cu respectarea Anexei nr.3.
(2) Nu se pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.
(3) Uniforma de serviciu, echipamentul de protectie si insemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducator de unitate si se acorda gratuit pentru personalul de paza si pentru sefii formatiilor de paza.
(4)Personalul din paza proprie are dreptul la uniforma de serviciu, echipament de protectie, insemne distinctive si ecuson de identificare pe care le va purta numai in timpul executarii serviciului.
(5)Descrierea uniformei de serviciu, a insemnelor distinctive, inscriptionarea, precum si articolele de echipament, va fi anexata planului de paza si supusa aprobarii unitatii de politie competenta teritorial.
(6)Conducatorii unitatilor sunt obligati sa asigure portul uniformei si a insemnelor distinctive de catre personalul de paza din subordine.

 

SECTIUNEA A 4-a

Paza in mediul rural

Art. 11. – (1) Prin paza comunala se intelege asigurarea pazei obiectivelor de interes local stabilite prin hotarare a consiliului local, precum si paza bunurilor cetatenilor.
(2) Serviciul de paza se realizeaza prin instituirea de posturi fixe si patrule mobile pe raza administrativ teritoriala a comunei cu personal propriu al primariei, politisti comunitari sau agenti din cadrul societatilor specializate de paza.

Art. 12- (1) Planul de paza al comunei va cuprinde urmatoarele capitole: teritoriu, populatia, obiectivele de interes local, starea infractionala si contraventionala, manifestarile culturale, religioase si sportive, dispozitivul de paza prevazut, consemnul general si particular, dotarea cu uniforma, insemne distinctive, mijloace de comunicatii si autoaparare. Acesta se intocmeste anterior instituirii formei de paza si se actualizeaza in functie de modificarile survenite.
(2) Prin dispozitivul de paza se stabileste numarul de posturi fixe si itinerariile de patrulare, perioada in care acestea functioneaza si efectivele necesare.
(3) Planul de paza al comunei va fi intocmit de persoana desemnata de primar/reprezentantul societatii specializate de paza, cu sprijinul de specialitate al organelor locale de politie, si se avizeaza de seful politiei municipale sau orasenesti care coordoneaza activitatea postului de politie comunal .
(4) in situatia in care paza se asigura cu efective ale politiei comunitare, planul de paza se intocmeste de catre seful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al organelor locale de politie, si se aproba de primar.
(5) Pentru executarea si evidentierea serviciului de paza se instituie si se utilizeaza documentele specifice prevazute in Anexa nr. 2.
(6) Instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale, indiferent de forma aleasa se realizeaza de catre primar, imputernicitii acestuia, personalul din conducerea societatilor specializate de paza si politie.

Art. 13. – (1) Planurile de paza ale cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor telefonice si de transport al energiei electrice se adapteaza caracteristicilor functionale ale acestora.
(2) Planurile de paza destinate unor proprietati care depasesc limitele administrative ale teritoriului unui judet, acestea se vor aviza in comun de unitatile de politie competente teritorial.

 

SECTIUNEA a 5-a
Paza si protectia prin societati specializate

Art. 14 - Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se infiinteaza potrivit legislatiei comerciale, cu obiect principal de activitate paza si protectia persoanelor, bunurilor si valorilor, avand un capital social minim, in echivalent de 100.000 euro, polita de asigurare pe eveniment in valoare de....... si un sediu lucrativ inregistrat, care sa permita organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat.

Art. 15 – (1) Societatile de paza si protectie functioneaza, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu obiectele de activitate prevazute de lege, avand o perioada de valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de reinnoire.

Art. 16 – (1) in vederea inregistrarii societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal va solicita avizul de principiu al inspectoratului de politie judetean sau D.G.P.M.B., dupa caz, pe raza caruia societatea are sediul social declarat.
(2) Documentele necesare obtinerii avizului de principiu sunt urmatoarele:
1. cererea de acordare adresata inspectoratului judetean de politie sau DGPMB, dupa caz, pe raza caruia isi are sediul social societatea;
2. actul constitutiv al societatii comerciale, atestat sau autentificat;
3. dovada de rezervare a denumirii pentru inscrierea societatii la Oficiul registrului comertului;
4. documentele administratorului/rilor si asociatilor:
4.1. acte de identitate personale si ale sotului/sotiei ori persoanei cu care coabiteaza;
4.2. certificate de cazier judiciar in termen de valabilitate (inclusiv sot/sotie);
4.3. curriculum vitae actualizat (elaborat conform HG 1021/2004);
4.4. dovada pregatirii de specialitate pentru administrator (studii superioare de profil juridic si certificat de competente pentru ocupatia “manager de securitate”);
4.5. certificate medicale si psihologice eliberate de laboratoare sau cabinete autorizate la categoria aplicata in domeniul securitatii nationale,
4.6. declaratii ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea, certificate de politist sau autentificate de notar;

(3) Avizul de principiu atesta faptul ca asociatii/administratorii si personalul de conducere indeplinesc conditiile prevazute de lege si confera dreptul acestora de a constitui si inregistra societatea la oficiul registrului comertului teritorial.
(4) Avizul de principiu este necesar si pentru societatile comerciale inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si care solicita declararea ca obiect principal activitati de paza, protectie si garda.
(5) Avizul de principiu se acorda dupa efectuarea verificarilor pentru stabilirea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 20 alin.(10) din lege, de catre asociatii/administratorii si/sau personalul de conducere si se constata ca denumirea societatii nu este identica, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii cu alte societati licentiate in domeniu sau cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.
(6) Avizul de principiu nu se acorda daca din verificari rezulta faptul ca asociatii/administratorii sunt implicati in activitati sau preocupari ilegale sau folosesc persoane interpuse in scopul eludarii conditiilor legale pentru acordarea avizului.
(7) Pentru a obtine avizul politiei, asociatii/actionarii, administratorii societatii si personalul de conducere trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in art.20 alin.(10) din lege, depunand urmatoarele documente:
7.1 dovada cetateniei si a varstei;
7.2 dovada pregatirii profesionale se face doar pentru administrator prin prezentarea certificatului de competente pentru ocupatia de manager de securitate ori diploma de studii superioare profil juridic;
7.3 declaratia pe propria raspundere, certificata de politist, cu privire la faptul ca nu se afla in cercetarea unui organ judiciar, ori a instantei pentru fapte penale savarsite cu intentie;
7.4 certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate.

(8) Buna conduita cetateneasca se stabileste in urma verificarilor efectuate de politie la locul de domiciliu sau resedinta, locurile de munca anterioare si evidentele politiei.
(9) Conditiile de avizare sunt cumulative iar neindeplinirea uneia dintre acestea determina neacordarea avizului.
(10) Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de cel mult 30 zile si se comunica solicitantilor.

Art. 17 – (1) Pentru asociatii persoane juridice se va depune certificatul constatator cu situatia actualizata a societatii asociate care sa cuprinda datele de identificare ale firmei si actionarilor, precum si documentele administratorului prevazute la art.16 alin. (7).
(2) Persoanele juridice straine vor depune documente similare celor prevazute la alin.(1) traduse si legalizate.
Art. 18 - (1) Dupa inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal al societatii comerciale va depune la Sectiile judetene ale S.R.I. ori a municipiului Bucuresti, documentele prevazute in Anexa nr.4, pentru obtinerea avizului prealabil referitor la aspecte ce privesc siguranta nationala.

Art. 19 - (1) in vederea obtinerii licentei de functionare in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, reprezentantul legal al societatii care a obtinut avizul de principiu si avizul prealabil al S.R.I., va depune la inspectoratele judetene de politie sau D.G.P.M.B., in forma completa, pe baza de opis, documentele prevazute in Anexa nr.5.
(2) Unitatea de politie competenta va verifica indeplinirea conditiilor prevazute in Anexa nr.4 si, in termen de 15 zile, va intocmi raportul cu propuneri corespunzatoare si va inainta documentatia la I.G.P.R.-Directia de Ordine Publica, care, in termen de 15 zile va dispune.
(3) Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii societatii sau reprezentantii persoanelor juridice indeplinesc conditiile prevazute in Anexa nr.2 si au obtinut avizele din partea Politiei si S.R.I.
(4) Licentele de functionare obtinute nu pot face obiectul tranzactionarii catre persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Art. 20 – Societatile comerciale care au detinut licenta si nu au obtinut reinnoirea acesteia, pot solicita eliberarea unei noi licente dupa un an de la data expirarii licentei.

 

SECTIUNEA a
Functionarea societatii specializate de paza

Art. 21 – (1) Societatile specializate de paza pot presta servicii specifice daca personalul de conducere detine avizele politiei, iar personalul angajat este calificat si atestat profesional pentru activitatile respective.
(2) Desemnarea administratorilor, directorilor sau cooptarea de noi asociati in societatile specializate dupa licentierea societatii se face in baza avizelor prealabile eliberate de inspectoratele de politie judetene sau D.G.P.M.B., pe raza carora isi au sediul social, documentele necesare fiind cele prevazute la art. 16, alin. (7).
(3) Avizul politiei este obligatoriu si pentru personalul de conducere al sucursalelor, punctelor de lucru, obiectivelor, iar solicitarea de avizare se face la inspectoratele de politie judetene sau D.G.P.M.B., pe raza carora functioneaza.
(4) Asociatii/actionarii si administratorii persoanelor juridice care detin parti sociale sau actiuni in cadrul societatilor specializate de paza trebuie sa indeplineasca conditiile legale de obtinere a avizelor.

Art. 22 - (1) Administratorii societatilor specializate, in termen de 5 zile, au obligatia de a consemna in registrul special, in ordine cronologica, contractele de prestari servicii de paza incheiate.
(2) Registrul special pentru evidentierea contractelor se inregistreaza anual la serviciile de ordine publica judetene/D.G.P.M.B., pe raza caruia societatea are inregistrat sediul social, se pastreaza la sediul lucrativ, iar dupa completarea filelor, se arhiveaza pe o durata de 5 ani.
(3) Reprezentantul societatii specializate care inceteaza activitatea de paza are obligatia depunerii registrelor la unitatea de politie unde isi are sediul social, pentru pastrare.

Art. 23 – (1) Pentru verificarea modului efectuarii serviciului de catre personalul de paza, administratorul trebuie sa asigure controlul acestora prin sefi de tura, de obiectiv, de zona si directori.
(2) Pentru obiectivele in care functioneaza mai mult de 5 posturi de paza, se va prevede un sef de tura, care asigura instruirea, coordonarea, controlul agentilor din schimb, sau preluarea atributiilor unui post de paza in caz de nevoie.
(3) Seful de obiectiv va raspunde de securitatea obiectivului pazit, asigura permanent relationarea cu beneficiarul si dispune masuri de eficientizare a serviciului prestat, precum si controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de paza, se realizeaza cel putin o data pe schimb de catre personalul cu atributii de control anume desemnat, consemnandu-se despre aceasta in registrul de control.

Art. 24 - in vederea evidentierii executarii serviciului de paza, administratorul are obligatia de a asigura documentele necesare specifice mentionate, iar seful de obiectiv de a verifica completarea corespunzatoare a acestora.

Art. 25 – (1) Administratorul societatii licentiate are obligatia de a comunica in termen de 15 zile, la inspectoratul de politie judetean competent teritorial sau la D.G.P.M.B., orice modificare privind schimbarea actionariatului sau structurii de conducere, adresei sediilor, datelor de contact sau altor date.
(2) Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societatii va informa, in scris, inspectoratul de politie judetean competent teritorial sau D.G.P.M.B. despre activitatile desfasurate, conform modelului transmis de politie.

Art. 26 – Este interzis a se incheia contracte de prestare a serviciilor de paza, a caror valoare nu asigura fondurile necesare platii salariilor minime pe economie, a taxelor si impozitelor aferente.

SECTIUNEA a
Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza

Art.29 –(1) Reinnoirea licentelor de functionare in domeniul pazei se solicita inainte de expirarea termenului de valabilitate, cu cel putin 60 de zile.
(2) in vederea reinnoirii licentei de functionare, reprezenantul legal al societatii specializate are obligatia depunerii in termenul prevazut de alin.(1), la inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, D.G.P.M.B. pe raza caruia isi are sediul social, a urmatoarelor documente:
a) cererea de reinnoire si originalul licentei;
b) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia firmei, in forma extinsa;
c) certificatele de cazier fiscal si judiciar al persoanei juridice;
d) certificatul de inregistrare a marcii la OSIM;
e) certificatele de cazier judiciar ale administratorului, personalului de conducere si asociatilor/actionarilor;
f) dovada existentei logisticii necesare desfasurarii activitatii in functie de numarul de contracte si angajati (uniforme, mijloace de autoaparare, tehnica de comunicatii, autoturisme, autospeciale de transport valori);
g) dovada eliberata de inspectoratele teritoriale de munca din care sa rezulte personalul angajat pe categorii si copia statului de plata a salariilor pentru luna corespondenta a adeverintei ITM;
h) situatia nominala a personalului calificat si atestat care va cuprinde obligatoriu seriile si numerele documentelor obtinute in acest sens;
i) dovada implementarii sistemului de certificare a calitatii serviciilor;
j) avizul consultativ al organizatiei profesionale reprezentative la nivel de ramura cu privire la serviciile prestate in perioada de referinta;
Art. 30 - Inspectoratul de politie judetean sau DGPMB acorda reinnoirea licentei numai daca :
1. existenta capitalului social, obiectului principal de activitate, asociati si administratori avizati, sedii declarate ;
2. inexistenta faptelor penale si fiscale ;
3. a obtinut certificat de inregistrare a marcii de la OSIM;
4. personalul de conducere nu a suferit condamnari pentru fapte savarsite cu intentie ;
5. mijloacele tehnico-materiale din dotarea societatii asigura desfasurarea activitatii pentru care a fost licentiata in conditii optime ;
6. personalul de paza angajat este in totalitate calificat si atestat profesional ;
7. societatea a obtinut certificat ISO ;
8. societatea nu a inregistrat fapte repetate de furt din unitatile pazite, savarsite cu complicitatea personalului de paza ori cel putin doua reclamatii confirmate in ultimul an cu privire la calitatea serviciile prestate;
9. este respectat termenul de depunere a documentatiei complete de solicitare a reinnoirii licentei.

Art. 31 Pentru obtinerea avizului prealabil necesar reinnoirii, reprezentantul legal al societatii va depune la sectiile judetene ale S.R.I. / a municipiului Bucuresti, documentele prevazute in Anexa nr.6.

SECTIUNEA a
Suspendarea dreptului societatilor specializate de paza
de a incheia noi contracte si de a angaja personal

Art. 32 - (1) La constatarea contraventiilor prevazute la art. 60 lit. g) si h) din Lege, sanctiune ce atrage si suspendarea dreptului societatilor specializate de paza de a incheia noi contracte si de a angaja personal, unitatea de politie din care face parte agentul constatator, va comunica Serviciului de ordine publica din inspectoratul judetean de politie/D.G.P.M.B. in a carui raza teritoriala se afla sediul social al societatii, copia procesului verbal de aplicare a amenzii.
(2) Serviciile de ordine publica vor tine evidenta sanctiunilor contraventionale care atrag suspendarea si anularea si au obligatia de a se sesiza din oficiu despre indeplinirea conditiilor de suspendare prevazute de lege.
(3) Propunerea de suspendare se face dupa aplicarea celei de-a doua sanctiuni contraventionale si expirarea termenului de contestare, cu indeplinirea conditiilor de la art. 64 din Lege, pe baza unui referat motivat in care sunt mentionate faptele constatate si prevederile legale incalcate, precum si durata de suspendare propusa, aceasta fiind proportionala cu gravitatea faptelor comise.
(4) Suspendarea dreptului de a incheia noi contracte si de a angaja personal se dispune de conducerea inspectoratului judetean de politie pe raza caruia persoana juridica isi are sediul social.
(5) Dupa dispunerea masurii, aceasta se comunica societatii in cauza, I.G.P.R.-Directiei de Ordine Publica, Serviciului Roman de Informatii, Oficiului Registrului Comertului si Inspectoratului Teritorial de Munca, precizandu-se in mod clar durata suspendarii, data de la care intervine masura precum si obligatiile ce revin reprezentantului societatii in aceasta perioada.

SECTIUNEA a
Anularea licentelor de functionare a societatilor specializate de paza

Art. 33 - (1) in cazul in care se constata savarsirea uneia dintre faptele prevazute de art. 62 din Legea nr. 333/2003 sau retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informatii, Inspectoratul General al Politiei Romane sau, dupa caz, instanta de judecata va dispune anularea licentei.
(2) in cazul in care licenta nu este reinnoita in termenul de valabilitate, aceasta devine nula de drept si va fi retrasa si radiata din evidenta computerizata a prestatorilor licentiati administrata de IGPR.
(3) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, dupa caz, sesizat/sesizata de savarsirea uneia dintre faptele care atrag anularea licentei, va efectua cercetari si va stabili imprejurarile comiterii faptei, in termen de 15 de zile.
(4) Actul de constatare motivat si procesul verbal de constatare a contraventiei, daca este cazul, cu probarea faptelor care atrag anularea licentei, insotit de originalul licentei de functionare vor fi inaintate pe baza raportului de propunere a anularii, catre Inspectoratul General al Politiei Romane-Directia de Ordine Publica, ce urmeaza sa se pronunte in termen de 10 zile.
(5) in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c) si d), din art. 62 din Legea nr. 333/2003, anularea licentei se va dispune dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare a faptuitorului.
(6) Dupa aprobarea masurii de anulare a licentei aceasta se comunica societatii sanctionate, Serviciului Roman de Informatii, inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care a facut propunerea si oficiului registrului comertului teritorial.
(7) Pana la pronuntarea definitiva a instantei de judecata societatea licentiata beneficiaza de toate drepturile privind incheierea de contracte de servicii si angajarea de personal.
(8) Persoanele din conducerea societatii, pana la solutionarea definitiva a cauzei, nu pot obtine eliberarea unei noi licente sau avizele necesare pentru o alta societate.
(9) La solicitarea reprezentantului societatii licentiate de renuntare a dreptul de activa in domeniu, inspectoratul judetean de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, pe raza caruia asi are sediul social, va inainta la IGPR adresa de solicitare a detinatorului si licenta in original, pentru retragere si radiere din evidente.
Art. 34 - Pierderea ori deteriorarea licentei de functionare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
Art. 35 - Modelul licentei de functionare este prevazut in Anexa nr.__.

CAPITOLUL 4
SECTIUNEA 1
Angajarea si atestarea personalului de paza

Art.36- (1) Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestaului eliberat de politie si a certificatului de cazier judiciar.
(2) Conducatorii unitatilor sau operatorii de servicii pot angaja pe durata determinata persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 39 lit. a) - c) din lege, dar nu mai mult de 3 luni si doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesara pentru finalizarea procedurilor de angajare si de obtinere a atestatului profesional.
(3) Prin sintagma „prima angajare” se intelege incheierea contractului de munca cu un angajator pentru activitati de paza si protectie, in baza declaratiei pe propria raspundere a angajatului.
(3) Documentele necesare acordarii avizului de catre S.R.I. pentru unitatile prevazute la art. 40 din lege, sunt prevazute in Anexa nr.___.

Art.37 - (1) Dovada cunoasterii limbii romane de cetatenii membriii UE se face pe baza unor inscrisuri eliberate de Centrul national............

Art. 38 – Certificatul de competente profesionale prevazut la art.41 alin.(5) din lege se obtine de la un furnizor de formare profesionala autorizat conform legii.

Art.39 - (1)Formarea profesionala a personalului pentru executarea activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si de garda de corp se realizeaza prin furnizori de formare profesionala din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.

(2) Politistii care fac parte din comisiile de examinare vor fi selectati din randul celor cu experienta de minim 3 ani in domeniul sistemelor de securitate.
(3) Pentru reprezentantii legali ai societatilor comerciale –administratori - se organizeaza de catre formatorii autorizati cursul de manager de securitate, conform tematicii prevazute in Anexa nr...
(4) Furnizorul de formare profesionala are obligatia respectarii programei de formare pentru cursurile de calificare profesionala de baza, prevazuta in Anexa nr....
(5)Pentru celelalte ocupatii din acest domeniu prevazute in Codul Ocupatiilor din Romania se organizeaza cursuri de perfectionare, de catre formatorii autorizati, conforma standardelor ocupationale respective.
(6) Cursurile de perfectionare pot fi urmate doar de absolventii cursurilor de calificare de baza.
(7) Personalul de paza are obligatia de a absolvi formele de pregatire continua, anual, prin acumularea a minim 40 ore la sfarsitul anului, cel putin 20 ore semestrial, urmate la un formator autorizat, conform tematicii stabilite in anexa nr.___.
Sunt exceptati de la absolvirea acestora pe perioada anului in care a urmat cursuri de perfectionare in domeniul pazei.

Art.40 - Agentul constatator care constata faptul ca personalul de paza se incadreaza in una din situatiile prevazute la art. 63 din lege, sau este sesizat in legatura cu aceste aspecte, in baza unui referat motivat va propune conducerii inspectoratului judetean de politie din care face parte, retragerea atestatului profesional.
(2) Masura retragerii atestatului va fi implementata in baza de date informatizata si comunicata in termen de 10 zile unitatii angajatoare, persoanei in cauza si inspectoratului de politie judetean care a emis atestatul.

Art.41- (1) Pierderea ori deteriorarea atestatului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(2) Modelul atestatului profesional este prevazut in Anexa nr.

SECTIUNEA
Dotarea si folosirea insemnelor si a mijloacelor de aparare

Art.42- (1) Angajatorii au obligatia dotarii personalului de paza si garda de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art.43 din lege, in care vor fi mentionate seria si numarul atestatului profesional, conform anexei nr.__
(2) Ecusonul se poarta in partea stanga superioara a uniformei, la vedere, asigurand vizibilitatea datelor de identificare.

Art.43 – (1) in scopul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public si privat, oprirea actiunilor violente ale elementelor turbulente, personalul de paza poate folosi, in conditiile legii, forta fizica si mijloacele din dotare.
(2) Aceste mijloace pot fi folosite de personalul de paza si in scopul autoapararii ori protejarii vietii si integritatii corporale a altor persoane aflate in pericol imediat.
(3) Forta fizica si mijloacele din dotare nu se vor mai folosi daca persoanele violente sau infractorii s-au supus somatiei personalului de paza ori au incetat actiunile agresive.
(4) Forta fizica si mijloacele din dotare nu se vor folosi asupra copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina, persoanelor cu infirmitati fizice vadite si se va evita folosirea impotriva batranilor ori a celor cu o constitutie fizica debila, cu exceptia cazurilor in care se actioneaza in grup sau se folosesc arme albe sau obiecte contondente, care pun in pericol iminent viata, integritatea corporala a personalului de paza ori a altor persoane.
(5) Personalul de paza, in exercitarea atributiilor de serviciu poate fi dotat cu armament si munitie, in conditiile legii, baston(tomfa) de cauciuc, spray lacrimogen, dispozitive cu electrosocuri certificate, fluiere, lanterne, mijloace de comunicatii.
(6) Pentru asigurarea pazei si securitatii obiectivelor pazite, personalul de paza poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai si caini, conform prevederilor planului de paza, aprobat de politie.
Art. 44 – (1) Bastonul (tomfa) de cauciuc poate fi folosit atunci cand procedeele de lupta corp la corp nu au dat rezultatele scontate, ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate in alt mod.
(2) Bastonul de cauciuc(tomfa) poate fi folosit :
a) ca mijloc de aparare pentru pararea loviturilor agresorului ;
b) ca mijloc de intimidare a elementelor turbulente sau recalcitrante, urmarind determinarea incetarii actiunii si descurajarea celorlalte elemente agresive, retragerea si imprastierea lor ;
c) ca mijloc de atac pentru a-l determina pe agresor sa inceteze actiunea violenta.
(3) Loviturile cu bastonul vor fi aplicate pe partile moi ale corpului, la membrele inferioare si superioare, dupa efectuarea somatiei „incetati, vom(voi) folosi forta”.Nu este necesara somatia daca nu exista timpul material necesar.
(4) Se va evita aplicarea loviturilor cu bastonul peste cap, urechi, gat, ochi, asupra altor parti vitale sau sensibile ale corpului.
(5) Este interzisa folosirea bastonului in incaperi, cu exceptia cazului cand au loc actiuni violente sau in grup, care pun in pericol viata personalului de paza, ori exista riscul distrugerii bunurilor aflate in incinta.
(6) Bastonul de cauciuc(tomfa), va fi folosit numai in limita necesitatii, in mod gradual, iar folosirea acestuia nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive. Aplicarea de lovituri va inceta imediat ce agresorul a renuntat la actiunea sa si s-a conformat dispozitiilor personalului de paza.
(7) Este interzisa dotarea personalului de paza si folosirea bastoanelor, tomfelor, confectionate din alte materiale decat cele din cauciuc.
Art. 45 – (1) Pentru impiedicarea si neutralizarea actiunii persoanelor agresive care ataca personalul de paza sau alte persoane, pot fi folosite spray-rile lacrimogene de mica capacitate (maxim 100 ml).
(2) Spray-ul lacrimogen se foloseste de la o distanta de maxim 3 metri, in aceeasi directie cu vantul, evitandu-se pulverizarea de substante direct in fata agresorului.
(3) Se interzice pulverizarea in directia flacarilor sau a obiectelor incandescente.
(4) Daca situatia impune folosirea in spatii inchise, in mod obligatoriu, personalul de paza care ramane in aceste locuri va purta masca contra gazelor.
(5) Folosirea spray-lui lacrimogen se va face dupa somatia”incetati, vom(voi)folosi gaze lacrimogene” si va inceta odata cu renuntarea agresorului la actiunea sa. Nu este necesara somatia daca nu exista timpul material necesar.
(6) Pentru asigurarea pazei si securitatii avutului public sau privat, in special la obiectivele care au o mare intindere (culturi agricole, pomicole) pot fi folositi cai de serviciu, special antrenati.
Art. 46 - Caii vor fi condusi astfel incat sa se evite lovirea sau calcarea vreunei persoane - legatura cu jandarmii.
Art. 47 – (1) in vederea asigurarii pazei si securitatii avutului public si privat, personalul de paza poate fi dotat cu caini de serviciu, special dresati si antrenati.
(2) Cainii de serviciu nu pot fi din categoria cainilor periculosi, vor fi inregistrati la politie si la clinicile veterinare de profil.
(3) Obiectivele unde paza este asigurata cu personal de paza insotit de caine de serviciu vor fi prevazute cu placute de avertizare, la vedere, cu dimensiunile 600x300 mm inscriptionate cu sintagma “OBIECTIV ASIGURAT CU CAINE DE SERVICIU”.
(4) Cainii de serviciu vor fi echipati cu botnita si lesa, fiind folosit doar de personalul de paza care il are in primire si care l-a dresat.
(5) Cainele de serviciu poate fi folosit :
a) cu botnita si fara lesa pentru paza perimetrului obiectivului
b) fara botnita si in lesa pentru
c) fara botnita si fara lesa pentru
(6) rof..........

Art.48 – (1) Planul de protectie reprezinta documentul operativ, avizat de politie, in baza caruia se desfasoara activitatile specifice de garda de corp.
(2) Planul de protectie se intocmeste de conducerea societatii specializate de paza si se depune, spre avizare la serviciul judetean de politie pe raza caruia are domiciliul sau resedinta persoana caruia i se asigura protectie, cu 5 zile inainte de inceperea activitatii contractate.
(3) Prin planul de protectie se stabilesc in principal: datele de identificare si ocupatia persoanei protejate, dispozitivul de protectie, traseele de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care executa activitatile de protectie, consemnul general si particular al personalului de garda de corp, modul de actiune in diferite situatii, legatura si cooperarea cu autoritatile care au atributii in domeniu.
(4) Personalul de paza care executa activitati de garda de corp va fi echipat cu uniforma si insemne distinctive, conform regulamentului de organizare si functionare al societatii specializate de paza, aprobat de politie.
(5) In cazul in care dispozitivul de garda de corp prevazut este supradimensionat fata de riscurile si amenintarile existente, planul de protectie nu va fi avizat.
(6) Dotarea personalului de protectie se face ..........

 

CAPITOLUL 5
Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, precum si a transporturilor cu caracter special

Art. 45 – (1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii, metale si pietre pretioase, se realizeaza astfel:
a) in cuantum de peste 100.000 euro sau echivalent, se asigura cu mijloace de transport blindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme letale, in conditiile legii.
b) in cuantum cuprins intre 50.000 si 100.000 euro, se asigura cu mijloace de transport semiblindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.
c) in cuantum de peste 10.000 pana la 50.000 euro cu mijloace de transport special amenajate, insotite cu personal propriu sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, dotati cu mijloace de protectie si autoaparare.
Art.46 – Planul de paza .......
Art. 4. – (1) Planul de paza al transportului cuprinde aspectele prevazute la art. 26 din lege si se depune la unitatea teritoriala de politie, cu cel putin 5 zile inainte de data inceperii transportului.
(2) Actualizarea planului de paza se face numai in situatia dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori a prestatorului.
Art. 5. – (1) Unitatea de politie competenta teritorial analizeaza planul de paza si acorda avizul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii, iar daca este cazul, face recomandari pentru imbunatatirea si eficientizarea sistemului de paza.
(2) Avizul politiei pentru planul de paza se retrage cand nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza acordarii sau cand a intervenit o situatie nelegala.

Art. 47 - (1) Prin mijloace de transport anume destinate se inteleg autospeciale blindate, semiblindate sau special amenajate, care prin constructie, dotare si exploatare au rolul de a asigura rezistenta la actiunea armelor de foc pentru protectia personalului insotitor si rezistenta la efractie a compartimentului de valori.
(2) autovehiculele blindate, sunt cele care au toate compartimentele blindate, peretii laterali si geamuri rezistente la glont cu armament de infanterie usor de calibrul 7,62 x.... mm, iar zona pedaliera a motorului, acoperisul si podeaua rezista la glont cu calibru de 9 mm.
(3) autovehiculele semiblindate, au protectie prin blindaj la cabina conducatorului auto, compartimentul agentilor de paza si motor. Compartimentul de valori este prevazut cu o singura usa, blindata, ce este asigurata cu inchidere centralizata a masinii si cu doua incuietori mecanice sigure.
(4) autovehicule special amenajate au compartimentul de valori fixat de caroserie, prevazut cu incuietori, in care sa fie depozitate valorile transportate.

Art. 48 – (1) Autovehiculele blindate si semiblindate in vederea asigurarii securitatii personalului si a valorilor transportate vor fi obligatoriu echipate cu dispozitive tehnice de paza, alarmare, monitorizare, supraveghere video si sisteme de comunicatii radio emisie/receptie.
(2) special amenjate.......
(3) Sistemul de alarma va fi conectat la centrul de alarma al companiei care se ocupa de transportul valorilor, si care sa nu permita deschiderea simultana a usilor vehiculului, sa permita blocarea din interior a usilor si blocarea functionarii motorului vehiculului in caz de furt.
(4) Prin monitorizare permanenta se intelege posibilitatea tehnica de stabilire a pozitiei autospecialei, directiei de deplasare si starii usilor in orice moment, inregistrarea parametrilor de control ai vitezei de deplasare si a punctelor de remitere/colectare, in orice moment.
(5) Monitorizarea autospecialelor de transport se face prin dispecerat cu operator care deserveste platforma tehnica separata.
(6) – Supravegherea trebuie sa asigure inregistrarea imaginilor video a operatiunilor de acces in compartimentul tezaur pe timpul cat exista valori in acesta si pastrarea acestora pe o perioada de 5 zile.

Art. 49 - Pentru protectia numerarului transportat pot fi folosite solutii alternative care asigura posibilitatea de neutralizare a bancnotelor in caz de efractie sau la deschidere neautorizata si descurajarea agresarii personalului in scop de devalizare.

Art. 50 - (1) Dotarea personalului insotitor se poate face cu tomfe sau bastoane din cauciuc, spray-uri iritant-lacrimogene, veste antiglont, casti de protectie si masti de gaze, in numar cel putin egal cu cel al membrilor echipajului si, eventual cu persoanele desemnate si care au un motiv legitim pentru a fi in vehicul.
(2) Atunci cand nu sunt in serviciu, aceste autovehiculele vor fi parcate in spatii anume desemnate, asigurate cu paza, la care pot avea acces numai conducatorul auto si personalul responsabil pentru intretinere sau reparatii.
(3) Fiecare membru al echipajului va purta casca si vesta antiglont si mijloacele de autoaparare si interventie care sunt necesare pentru orice tip de transport valori.
(4) Vehiculele care nu sunt blindate dar sunt amenajate si utilizate pentru transporturile de valori nu sunt inscriptionate.
(5) Echipajul unui vehicul care nu este blindat dar este amenajat si utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor pretioase sunt neinarmati cu arme de foc, avind asupra lor numai mijloacele de autoaparare si interventie.

Art. 51 - Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau in: arme, munitii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate si se asigura cu efective de jandarmi, cu exceptia transportului a maxim 10 arme sau 500 cartuse sau a unor cantitati sub 10 kg de substante, care pot fi operationalizate cu insotirea agentilor de paza dotati cu arme de foc letale pentru asigurarea protectiei.

Art. 52 – (1) Transportul valorilor apartinand unitatilor se poate efectua si pedestru, in mod exceptional, numai in cuantumul prevazut la art. 45 lit.c), atunci cand nu este posibil realizarea acestuia cu ajutorul mijloacelor de transport prevazute de lege, in urmatoarele cazuri:
a) valorile monetare sunt transferate in acelasi imobil, complex comercial;
b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanta de pana la 100 m;
(2) Pentru efectuarea transportului de valori este necesara asigurarea protectiei cu personal de paza dotat cu mijloace de protectie si autoaparare sau prin folosirea gentilor securizate de transport, certificate, prevazute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.

CAPITOLUL 6
Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei

SECTIUNEA 1
Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

Art. 53 – (1) Asocierea masurilor si a mijloacelor de siguranta prin instituirea pazei fizice, a mijloacelor de protectie si a sistemelor de detectie, supraveghere si alarmare se face in baza analizei de risc, in functie de valorile detinute, a pericolului potential, a vulnerabilitatilor si a situatiei operative din zona.
(2) Analizele de risc se elaboreaza de personal abilitat cu competente profesionale dobandite pentru evaluatori de risc.

Art. 54– (1) Sunt supuse avizarii politiei, proiectele sistemelor de alarmare destinate urmatoarelor categorii de obiective:
a) unitati de interes strategic sau care detin secrete de stat;
b) institutii de creditare, unitati postale, automate pentru tranzactii cu numerar, case de schimb valutar si amanet,
c) muzee;
d) institutii de interes public (gari, autogari, primarii, scoli, gradinite, spitale),
e) trezorerii, administratii financiare, sedii incasare taxe si impozite;
f) casierii ale furnizorilor de servicii/utilitati, organizatorii de jocuri de noroc,
g) spatii comerciale cu incasari zilnice peste 10000 lei ;
h) magazine de arme si munitii, bijuterii, produse electronice (IT, audio, video, telefoane, electrocasnice, ….)
i) camere de armament;
j) statii de comercializare a carburantilor/combustilor;
k) detinatorilor de produse ori substante toxice, psihotrope,

Art. 55. – (1) Proiectul sistemului de alarmare se depune spre avizare de beneficiar la inspectoratele judetene de politie ori DGPMB, pe raza caruia se afla unitatea, la finalizarea lucrarilor de executie, impreuna cu procesul verbal de punere in functiune a sistemului tehnic de alarmare.
(2) Procesul verbal de punere in functiune a sistemului tehnic de alarmare reprezinta documentul care atesta acceptul beneficiarului cu privire la calitatea si functionalitatea echipamentelor instalate, componenta sistemului si va fi semnat de beneficiar si executant, conform modelului din anexa nr.___.
(3) Avizul proiectului se acorda de personalul de specialitate al politiei, in termen de 30 zile de la depunere, in urmatoarele situatii:
a) sunt indeplinite cerintele minime prevazute in prezentele norme
b) componenta, calitatea si functionalitatea sistemelor asigura detectia patrunderii neautorizate, supravegherea si inregistrarea video, precum si transmiterea la distanta a semnanelor tehnice si de alarmare;
c) sunt respectate conditiile de elaborare a proiectului prevazute in anexa nr.___
(4) Neindeplinirea conditiilor de la alin. (3) constituie motiv de respingere a acordarii avizului, situatie in care beneficiarul are obligatia ca in termen de 30 de zile sa se conformeze precizarilor stabilite de politie.
(5) Proiectele se elaboreaza de personal tehnic de specialitate din cadrul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei, cu respectarea cerintelor din prezentele norme si alte acte normative specifice.

Art.56 – La intocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat sa prevada doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate in conformitate cu un standard de securitate european, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectivului protejat.
Art. 57 - (1) Elementele de protectie mecano-fizica destinate asigurarii securitatii la efractie a valorilor pot fi folosite daca acestea detin documente de certificare a conformitatii cu standardele europene sau nationale de profil, care sa ateste gradul de rezistenta la efractie ori a armelor de foc.
(2) Nivelul de rezistenta al acestor produse se aliniaza in functie de valorile protejate, conform tabelului din anexa nr……

 

SECTIUNEA a 2-a
Licentierea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

Art. 58 - Societatile specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei sunt societati comerciale private care se infiinteaza potrivit legislatiei comerciale cu obiect principal de activitate, servicii privind sistemele de securizare si un capital social minim, in echivalent de 10.000 euro, polita de asigurare pe eveniment in valoare de ……… si un sediu lucrativ inregistrat care sa permita organizarea administrativa si coordonarea operativa a personalului angajat.

Art. 59 – (1) Societatile specializate in sisteme de alarmare functioneaza, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu obiectele de activitate prevazute de lege, avand o perioada de valabilitate de 3 ani, cu posibilitatea de reinnoire.

Art. 60 – (1) in vederea inregistrarii societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal va solicita avizul de principiu al inspectoratului de politie judetean sau D.G.P.M.B., dupa caz, pe raza caruia societatea are sediul social declarat.
(2) Documentele necesare obtinerii avizului de principiu sunt urmatoarele:
a) cererea de acordare adresata inspectoratului judetean de politie sau DGPMB, dupa caz, pe raza caruia isi are sediul social societatea;
b) actul constitutiv al societatii comerciale, atestat sau autentificat;
c) documentele administratorului/rilor si asociatilor:
d) certificate de cazier judiciar in termen de valabilitate;
e) curriculum vitae actualizat (elaborat conform HG 1021/2004);
f) dovada pregatirii de specialitate pentru administrator (studii medii sau superioare de profil electric si certificat de competente in domeniul sistemelor de securitate);
g) declaratii ca nu au facut parte din structuri de informatii straine, organizatii secrete transnationale si nu au colaborat cu acestea, certificate de politist sau autentificate de notar;

(3) Avizul de principiu atesta faptul ca asociatii/administratorii si personalul de conducere indeplinesc conditiile prevazute de lege si confera dreptul acestora de a constitui si inregistra societatea la oficiul registrului comertului teritorial.
(4) Avizul de principiu este necesar si pentru societatile comerciale inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si care solicita declararea ca obiect principal activitati servicii privind sistemele de securizare.
(5) Avizul de principiu se acorda dupa efectuarea verificarilor pentru stabilirea indeplinirii conditiilor prevazute de art. 20 alin.(10) din lege, de catre asociatii/administratorii si/sau personalul de conducere.
(6) Avizul de principiu nu se acorda daca din verificari rezulta faptul ca asociatii/administratorii sunt implicati in activitati sau preocupari ilegale sau folosesc persoane interpuse in scopul eludarii conditiilor legale pentru acordarea avizului.
(7) Pentru a obtine avizul politiei, asociatii/actionarii, administratorii societatii si personalul de conducere trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in art.20 alin.(10) din lege, depunand urmatoarele documente:
7.1 dovada cetateniei si a varstei;
7.2 dovada pregatirii profesionale se face doar pentru administrator prin prezentarea certificatului de competente pentru ocupatia „inginer de securitate” ori „tehnician de securitate” si diploma de studii superioare ori medii in profil electric;
7.3 declaratia pe propria raspundere, certificata de politist, cu privire la faptul ca nu se afla in cercetarea unui organ judiciar, ori a instantei pentru fapte penale savarsite cu intentie;
7.4 certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate.

(8) Buna conduita cetateneasca se stabileste in urma verificarilor efectuate de politie la locul de domiciliu sau resedinta, locurile de munca anterioare si evidentele politiei.
(9) Conditiile de avizare sunt cumulative iar neindeplinirea uneia dintre acestea determina neacordarea avizului.
(10) Avizul este obligatoriu, iar termenul de emitere al acestuia este de cel mult 30 zile si se comunica solicitantilor.
Art. 61 – Pentru asociatii persoane juridice se va depune certificatul constatator cu situatia actualizata a societatii asociate care sa cuprinda datele de identificare si asociatii, precum si documentele administratorului prevazute la art.60 alin. (7).
(2) Persoanele juridice straine vor depune documente similare celor prevazute la alin.(1) traduse si legalizate.
Art. 62 - Dupa inregistrarea societatii la Oficiul Registrului Comertului, reprezentantul legal al societatii comerciale va depune la Sectiile judetene ale S.R.I. ori a municipiului Bucuresti, documentele prevazute in Anexa nr.__, pentru obtinerea avizului prealabil referitor la aspecte ce privesc siguranta nationala.
Art. 63 - (1) in vederea obtinerii licentei de functionare in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, reprezentantul legal al societatii care a obtinut avizul de principiu si avizul prealabil al S.R.I., va depune la inspectoratele judetene de politie sau D.G.P.M.B., in forma completa, pe baza de opis, documentele prevazute in Anexa nr.__.
(2) Unitatea de politie competenta va verifica indeplinirea conditiilor prevazute in Anexa nr. __ si, in termen de 15 zile, va intocmi raportul cu propuneri corespunzatoare si va inainta documentatia la I.G.P.R.-Directia de Ordine Publica, care, in termen de 15 zile va dispune.
(3) Licenta de functionare se acorda numai in situatia in care toti conducatorii societatii sau reprezentantii persoanelor juridice indeplinesc conditiile prevazute in Anexa nr.2 si au obtinut avizele din partea Politiei si S.R.I.
(4) Licentele de functionare obtinute nu pot face obiectul tranzactionarii catre persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege.

Art. 64 – Societatile comerciale care au detinut licenta si nu au obtinut reinnoirea acesteia, pot solicita eliberarea unei noi licente dupa un an de la data expirarii licentei.

Art. 65 – (1) Prestatorii licentiati sau autorizati intr-un dintre statele membre UE au obligatia notificarii Inspectoratului General al Politiei Romane la semnarea contractului, iar inceperea executiei se face dupa obtinerea acordului autoritatii.
(2) Documentatia de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice si ale rezentantului legal, autorizatia sau licenta detinuta si autoritatea emitenta care sa faca dovada abilitarii.
(3) Prestatorul transnational are obligatia respectarii legislatiei nationale si a cerintelor minimale stabilite prin prezentele norme.
Art. 66 - Licentierea persoanelor fizice autorizate in baza actelor normative care stabileste organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice se realizeaza similar ca la societatile comerciale cu prezentarea autorizatiei eliberate de primarii in locul actului constitutiv, avand declarate activitatile de instalare si intretinere de sisteme de alarmare. Persoanele fizice licentiate au dreptul de a executa numai lucrari destinate unitatilor care nu necesita elaborarea de proiecte si avizarea politiei.

SECTIUNEA a
Functionarea societatilor specializate in sisteme de alarmare

Art. 67 – (1) Societatile specializate pot presta servicii specifice daca personalul de conducere detine avizele politiei, iar personalul tehnic de specialitate este calificat si avizat pentru activitatile respective.
(2) Desemnarea administratorilor, directorilor sau cooptarea de noi asociati in societatile specializate dupa licentierea societatii se face in baza avizelor prealabile eliberate de inspectoratele de politie judetene sau D.G.P.M.B., pe raza carora isi au sediul social, documentele necesare fiind cele prevazute la art.60 alin. (7).
(3) Administratorii persoanelor juridice care detin parti sociale sau actiuni in cadrul societatilor specializate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 60 alin.(7).
(4) Pentru a obtine avizul politiei, personalul tehnic de specialitate trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie cetatean roman sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d) sa depuna o declaratie pe propria raspundere cu privire la obligatia pastrarii confidentialitatii datelor si informatiilor obtinute in procesul muncii.

Art. 68 - (1) Administratorii societatilor specializate, in termen de 5 zile, au obligatia de a consemna in registrul special, in ordine cronologica, contractele incheiate.
(2) Registrul special pentru evidentierea contractelor se inregistreaza anual la serviciile de ordine publica judetene/D.G.P.M.B., pe raza caruia societatea are inregistrat sediul social, se pastreaza la sediul lucrativ, iar dupa completarea filelor, se arhiveaza pe o durata de 5 ani.
(3) Reprezentantul societatii specializate care inceteaza activitatea are obligatia depunerii registrelor la unitatea de politie unde isi are sediul social, pentru pastrare.
Art. 69 – (1) Pentru verificarea lucrarilor executate administratorul societatii trebuie sa asigure controlul acestora in mod direct sau prin personal desemnat.
Art. 70 - in vederea evidentierii lucrarilor executate, administratorul are obligatia sa infiinteze si sa asigure documentele specifice prevazute in anexa nr.___(de la paza).
Art. 71 - Semestrial, pana la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societatii va informa, in scris, inspectoratul de politie judetean competent teritorial sau D.G.P.M.B. despre activitatile desfasurate, conform modelului transmis de politie.
Art. 72 - (1) Conducatorii si personalul tehnic al societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinere.
(2) Personalul tehnic din cadrul societatilor specializate care a incetat raporturile de serviciu nu mai are dreptul sa intervina in sistemele executate de societate ori sa divulge informatiile referitoare la sistemele instalate sau avute in intretinute.
Art. 73 – La solicitarea beneficiarului, dupa indeplinirea clauzelor contractuale administratorul societatii care a instalat sistemul de alarmare sau a asigurat mentenanta acestuia are obligatia predarii tuturor codurilor valabile, software-ului, documentatiei aferente, in termen de 15 zile.

SECTIUNEA a
Reinnoirea licentelor de functionare a societatilor specializate in sisteme de alarmare

Art.74 –(1) Reinnoirea licentelor de functionare in domeniul sistemelor se solicita inainte de expirarea termenului de valabilitate, cu cel putin 60 de zile.
(2) in vederea reinnoirii licentei de functionare, reprezenantul legal al societatii specializate are obligatia depunerii in termenul prevazut de alin.(1), la inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, D.G.P.M.B. pe raza caruia isi are sediul social, a urmatoarelor documente:
a) cererea de reinnoire si originalul licentei;
b) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului cu situatia firmei, in forma extinsa;
c) certificatele de cazier fiscal si judiciar al persoanei juridice;
d) certificatele de cazier judiciar ale administratorului, personalului de conducere si asociatilor/actionarilor;
e) dovada eliberata de inspectoratele teritoriale de munca din care sa rezulte personalul angajat pe categorii si copia statului de plata a salariilor pentru luna corespondenta a adeverintei ITM;
f) situatia nominala a personalului calificat si avizat care va cuprinde obligatoriu seriile si numerele documentelor obtinute in acest sens;
g) copia registrului de evidenta a contractelor;
h) dovada implementarii sistemului de certificare a calitatii serviciilor;
i) avizul consultativ al organizatiei profesionale reprezentative la nivel de ramura cu privire la serviciile prestate in perioada de referinta;
Art. 75 - Inspectoratul de politie judetean sau DGPMB acorda reinnoirea licentei numai daca :
10. existenta capitalului social, obiectului principal de activitate, asociati si administratori avizati, sedii declarate ;
11. inexistenta faptelor penale si fiscale ;
12. personalul de conducere nu a suferit condamnari pentru fapte savarsite cu intentie ;
13. personalul tehnic este avizat;
14. societatea a obtinut certificat ISO ;
15. societatea nu a inregistrat fapte repetate de furt din unitatile in care a instalat sisteme, ca urmare a instalarii ori functionarii deficitare a echipamentelor folosite ori cel putin doua reclamatii confirmate in ultimul an cu privire la calitatea serviciilor prestate;
16. este respectat termenul de depunere a documentatiei complete de solicitare a reinnoirii licentei.

Art. 76 Pentru obtinerea avizului prealabil necesar reinnoirii, reprezentantul legal al societatii va depune la sectiile judetene ale S.R.I. / a municipiului Bucuresti, documentele prevazute in Anexa nr.__.

 

SECTIUNEA a 3-a
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

Art. 77 – (1) Societatile specializate de paza si protectie, precum si cele din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie, cu avizul inspectoratelor judetene de politie sau DGPMB.
(2) Operatorii economici pot infiinta centre de monitorizare a unitatilor proprii, cu asigurarea programarii sistemelor locale si a interventiilor prin firmele specializate licentiate, cu avizul inspectoratelor judetene de politie sau DGPMB.
(3) Unitatile de jandarmi si politiile comunitare pot organiza dispecerate de monitorizare la care au dreptul sa conecteze numai obiectivele asigurate cu paza de structura respectiva.
(4) Programarea centralelor abonatilor in vederea conectarii la statia de dispecerizare si inspectia tehnica periodica a echipamentelor monitorizate se face prin intermediul firmelor licentiate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei.
Art. 79 - Prin servicii de monitorizare a sistemelor se intelege:
a) conectarea directa a sistemelor de alarmare din unitati si asigurarea inspectiilor tehnice periodice;
b) tratarea cu operativitate a semnalelor receptionate la statia de dispecerizare de operatorii de serviciu;
c) verificarea de catre dispeceri a semnalelor receptionate si alertarea directa a echipajelor de interventie pentru verificarea alarmei, daca este cazul;
d) alertarea autoritatilor in functie de situatie;
Art.80 – (1) Dispeceratele de monitorizare vor asigura preluarea directa a semnalelor de la abonati, va verifica si alerta echipajele de interventie in mod direct.
(2) Este interzisa monitorizarea sistemelor prin preluarea semnalelor de la un alt centru intermediar si transmiterea semnalului in cascada;
Art.81 – Societatea care detine dispeceratul are obligatia de a lua masuri pentru preintampinarea urmatoarelor situatii:
a) alertarea in mod eronat a autoritatilor pentru interventie la obiectivele monitorizate
b) nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare;
Art. 82 - Avizul de functionare al dispeceratului se poate retrage in urmatoarele cazuri:
a) alertarea in mod eronat a autoritatilor de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;
b) nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;
c) nu mai sunt indeplinite conditiile acordarii avizului.

Art. 83 – (1) La indeplinirea conditiilor de retragere a avizului de functionare al dispeceratului, prestatorul are obligatia eliminarii cauzelor functionarii deficitare, in termen de cel mult 24 de ore.
(2) Dupa notificarea politiei cu privire la remedierea deficientelor poate continua activitatea, in caz contrar avizul se considera retras.
Art. 84 – (1) Pentru a avea dreptul de a presta servicii de monitorizare, operatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina tehnica necesara receptionarii semnalelor de la sistemele abonatilor, in sistem redundant, functional in doua locatii diferite;
b) personal angajat si avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;
c) sa dispuna de un sediul lucrativ dedicat exclusiv acestei activitati, asigurat perimetral cu elemente de protectie electronice si mecano-fizice cu proceduri stricte de acces in spatiul centrului de monitorizare;
d) existenta echipamentelor de comunicatii si a canalului direct intre dispecer si echipajul mobil de interventie aflat pe raza administrativa a localitatii unde se afla obiectivul monitorizat;
e) existenta a minim doua autovehicule dotate corespunzator pentru echipele de interventie;
f) sa dispuna de polita de asigurare pe eveniment in valoare de …….
(2) Avizul se acorda prin aprobarea regulamentului de organizare si functionare atunci cand solicitantul face dovada indeplinirii conditiilor de la alin.(1) si dupa verificarile efectuate de politistii specialisti pentru stabilirea conformitatii.
Art. 85 – Prestatorii serviciilor de monitorizare au obligatia asigurarii inspectiei tehnice periodice a sistemelor monitorizate, la conectare si pe parcursul derularii contractului.
Art. 86 - Prestatorii serviciilor de monitorizare au obligatia asigurarii timpilor de interventie la semnalul de efractie, respectiv 10 minute ziua, 5 minute noaptea in mediul urbal, respectiv 15 minute in localitatile rurale.
Art. 87 – Dispozitivul echipelor de interventie se dimensioneaza in functie de numarul de abonati, repartizarea si dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor de interventie.
Art. 88 - Functionarea cu polita expirata se sanctioneaza cu retragerea avizului de functionare.

CAPITOLUL ....
SANCTIUNI CONTRAVENTIONALE

 

 

Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art.10 , precum si folosirea altor articole de echipament sau insemne decat cele prevazute in planul de paza, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
(b) nedotarea personalului de paza proprie cu uniforma, echipament de protectie, insemne distinctive si ecuson de identificare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
(c) personalul de paza proprie pe timpul executarii atributiilor de serviciu este obligat sa poarte uniforma, echipamentul de protectie, insemnele distinctive si ecusonul de identificare ale societatii angajatoare, cu amenda de la 50 lei la 100 lei;

 

Art.81 – Atrage raspunderea contraventionala a societatii care detine dispeceratul in urmatoarele cazuri:
c) alertarea in mod eronat a autoritatilor pentru interventie la obiectivele monitorizate
d) nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare;
Art. 82 - Avizul de functionare a dispeceratului se retrage in urmatoarele cazuri:
d) alertarea in mod eronat a autoritatilor de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;
e) nesesizarea efractiei sau a starii de pericol din motive tehnice imputabile societatii prestatoare de cel putin trei ori pe o perioada de o luna;

Anexa.
a) Registrul buletinul posturilor ;
b) Registrul de procese verbale pentru predarea-primirea serviciului, folosit la fiecare post de paza ;
c) Registrul de procese verbale pentru predarea-primirea armamentului, folosit in posturile inarmate ;
d) Registrul de evidenta acces persoane ;
e) Registrul de evidenta acces autovehicule, daca este cazul ;
f) Registrul de evidenta acces cai ferate uzinale, daca este cazul ;
g) Registrul de evidenta a miscarii armamentului pastrat la camera de armament
h) Registrul de control ;
i) Registrul unic de control ;
j) Registrul de evenimente ;
k) Registrul special pentru pastrarea evidentei contractelor.