Legea nr 333 privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor si protectia persoanelor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 525 din 22 iulie 2003

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei
obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta
materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata,
integritatea fizica sau sanatatea.
(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale
autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor
sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.
ART. 2
(1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome,
companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale,
indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu,
denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.
(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si
protectie, in conditiile prezentei legi.
ART. 3
(1) In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor prevazute la
art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru
cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, cu efective de
jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate.
(2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu gardieni publici, paza
proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, obligatiile
si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza.
(3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt
obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau
alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.
(4) Protectia demnitarilor romani si a celor straini pe timpul sederii in Romania, a familiilor acestora, paza
sediilor de lucru si a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protectie si Paza, conform atributiilor
prevazute in legea speciala de organizare si functionare a acestuia.
(5) Protectia magistratilor, a politistilor si jandarmilor, precum si a membrilor de familie ai acestora, in cazurile in
care viata, integritatea corporala sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenintari, se asigura de
Ministerul de Interne*), potrivit legii.
------------
*) Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administratiei si Internelor.

ART. 4
Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine
conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1).
ART. 5
(1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau
valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare
a planului de paza.
(2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu.
(3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona respectiva, numarul de
posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele
tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de
paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi
prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice
serviciului de paza.
(4) In cazul unitatilor in care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor specializate de paza si
protectie, ale gardienilor publici sau combinat, intocmirea planului de paza se face de catre conducatorii
unitatilor beneficiare impreuna cu comandantii/sefii acestor efective.
(5) Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui executat cu
efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

CAP. 2
Formele de paza

SECTIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi

ART. 6
(1) Paza obiectivelor de importanta deosebita pentru apararea tarii, activitatea statului, economie, stiinta,
cultura si arta, ale unor institutii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor
agentii si reprezentante economice straine, a sediilor unor organizatii internationale, precum si a transporturilor
valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi.
(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura si la sediile unor organisme internationale care desfasoara
activitati pe teritoriul tarii, la cererea expresa a acestora, adresata Guvernului Romaniei.
(3) Unitatile bugetare si sediile misiunilor diplomatice, precum si unitatile de interes strategic care detin instalatii
ori obiective de o deosebita importanta nationala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt
exceptate de la plata, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Obiectivele de importanta deosebita care nu sunt asigurate cu paza militara in timp de pace si se iau in
paza, la mobilizare, de catre Jandarmeria Romana se stabilesc, din timp de pace, prin hotarare a Consiliului
Suprem de Aparare a Tarii si se aproba, la declararea mobilizarii, prin hotarare a Guvernului.
(5) Obiectivele si valorile prevazute la alin. (1) si (2), precum si personalul, mijloacele materiale si financiare
necesare asigurarii pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, in situatii care nu sufera amanare, la propunerea
comandantului Jandarmeriei Romane, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporara a pazei cu
efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori si transporturi speciale, altele decat cele prevazute la alin.
(1) si (2).
(7) Prin situatii care nu sufera amanare se intelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de
dezordine si tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publica sau privata,
care impun luarea de indata sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafete de
teren, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), precum si situatiile in care organele de stat cu atributii in
domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, in caz de pericol iminent, solicita expres aceasta
interventie.
(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobata in conditiile alin. (6), se ridica dupa incetarea situatiei deosebite
care a impus instituirea acesteia.
(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizeaza, de regula, prin hotarare a Guvernului, in cazurile
prevazute la alin. (1) si (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului
Jandarmeriei Romane, in toate situatiile in care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost
instituita aceasta, nu respecta obligatiile prevazute de lege sau cele contractuale, refuza incheierea ori
reactualizarea contractului.
(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face in termen de 60 de zile
de la atentionarea in scris a conducatorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea
comandantului Jandarmeriei Romane.
(11) In situatia in care unitatile carora li s-a prevazut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de
jandarmi isi schimba, isi restrang sau isi inceteaza activitatea ori renunta la aceasta forma de paza, prin
hotarare a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili si modalitatile de redistribuire a efectivelor
disponibilizate si a alocatiilor bugetare aprobate in acest sens.
(12) Instalarea pazei se va face numai dupa asigurarea de catre beneficiarul serviciului de paza a conditiilor
stabilite prin contractul incheiat cu unitatea de jandarmi si prin planul de paza intocmit.
ART. 7
(1) Unitatile care beneficiaza de paza cu efective de jandarmi incheie contracte de prestari de servicii cu
unitatile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu.
(2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectueaza contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul
de Interne, potrivit legii.
(3) Serviciul de paza se poate efectua si in conditiile in care, in contrapartida, beneficiarul prestarilor de servicii
ofera, la randul sau, bunuri sau servicii, daca acestea sunt necesare Jandarmeriei Romane.
(4) Conditiile efectuarii serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen
de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(5) Veniturile realizate din paza si prestarea altor servicii, organizate si executate, potrivit legii, de unitatile de
jandarmi se retin integral de catre acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate
pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital.
ART. 8
(1) Paza cu efective de jandarmi se organizeaza si se executa potrivit planului de paza, cu respectarea
prevederilor art. 5.
(2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleasi
sporuri pentru conditii periculoase, vatamatoare sau grele de munca, dupa caz, ca si personalul din obiectivul
respectiv.
ART. 9
In unitatile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, functioneaza si paza proprie, cu
gardieni publici sau prin societati specializate de paza si protectie, acestea se vor integra, din punct de vedere
operativ, in sistemul unic de paza realizat si condus de catre jandarmerie.

SECTIUNEA a 2-a
Paza cu gardieni publici si paza proprie

ART. 10
Paza bunurilor si a valorilor detinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, in conditiile legii, si prin
Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind infiintarea, organizarea si functionarea Corpului
gardienilor publici.
ART. 11
Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce urmeaza a fi pazite, cu
amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati si locuri din incinta acestora, cu
numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele de acces si cu alte criterii specifice.
ART. 12
(1) Paza proprie se realizeaza cu personal calificat, angajat al unitatii beneficiare, conform legii.
(2) In functie de numarul personalului de paza, conducerea unitatii va numi un sef de serviciu sau un
imputernicit care sa asigure selectia, incadrarea, echiparea, dotarea cu armament si mijloace de protectie,
precum si pentru instruirea, planificarea si controlul acestuia.
(3) La unitatile unde numarul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesara este
formata din seful serviciului de paza si seful de tura.
(4) La celelalte unitati unde numarul de paznici este sub 20, activitatile specifice de paza se indeplinesc de
catre un imputernicit al conducerii unitatii.
(5) Seful serviciului de paza sau imputernicitul cu paza se subordoneaza direct conducerii unitatii si stabileste
impreuna cu aceasta masurile cele mai eficiente de paza.
ART. 13
(1) Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite
de conducerea unitatii, din persoanele desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de
paza. Se asimileaza personalului de paza si persoanele care cumuleaza atributiile de paza cu alte atributii de
serviciu.
(2) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protectie si insemne distinctive, pe care
le poarta pe timpul executarii serviciului.
ART. 14
(1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc
sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, in raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor
pazite.
(2) La unitatile unde functioneaza paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc,
avizarea, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care
coordoneaza sistemul unic de paza.

SECTIUNEA a 3-a
Paza in mediul rural

ART. 15
Unitatile situate pe teritoriul localitatilor rurale isi organizeaza paza conform prevederilor prezentei legi.
ART. 16
Conducatorii unitatilor care detin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligati sa organizeze paza de camp prin
una dintre formele de paza prevazute de lege.
ART. 17
(1) Paza cailor ferate, a padurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare si de pescuit, a
conductelor pentru transportul hidrocarburilor si al produselor petroliere, a sistemelor de irigatii, a retelelor
telefonice si de transport al energiei electrice se asigura de catre conducatorii unitatilor centrale de profil, prin
corpuri specializate de paza.
(2) Corpurile specializate de paza se organizeaza si functioneaza in structura unitatii beneficiare, in baza unui
regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.
ART. 18
(1) In localitatile rurale se organizeaza paza comunala.
(2) Primarul raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei si este obligat sa ia masuri pentru a
asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor.
(3) Avizarea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale se efectueaza de
catre organele locale de politie.
(4) Paza comunala se efectueaza prin rotatie de catre locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de paza
prevazute de lege. Obligatia de paza comunala revine fiecarei familii care are domiciliul sau resedinta pe
teritoriul comunei si se indeplineste de cate un membru al acesteia, o singura data la fiecare rotatie.
(5) Persoanele care nu corespund cerintelor legii pentru a indeplini atributii de paza sau care, datorita
ocupatiilor profesionale, nu pot sa execute serviciul de paza sunt obligate sa achite contravaloarea prestatiilor
datorate, in cuantumul stabilit prin hotarare a consiliului local. Plata se poate face si prin prestarea altor servicii
in folosul comunei, in conditiile stabilite de consiliul local.
(6) Persoanele care detin proprietati in localitate si nu au domiciliul sau resedinta pe raza acesteia sunt
obligate la plata unei contributii, al carei cuantum se stabileste prin hotarare a consiliului local. Plata se poate
face si prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii in folosul comunei, in conditiile stabilite de consiliul
local.
(7) Sumele realizate in conditiile alin. (5) si (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protectie,
insemne si mijloace de autoaparare sau utilitare necesare bunei executari a serviciului de paza comunala.
(8) In cazurile in care paza se efectueaza si prin alte forme prevazute de lege, plata serviciului de paza
comunala se va asigura din fondurile bugetare locale.
(9) Persoanele care executa paza prin rotatie, potrivit alin. (4), trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la
art. 39 lit. a) - c), sa fie absolventi cel putin ai invatamantului primar si sa poarte insemne distinctive in timpul
executarii serviciului de paza.
(10) Sunt scutiti de la obligatia de a efectua paza comunala: pensionarii, bolnavii cronici incurabili ori cei cu
deficiente fizice care ii fac inapti pentru serviciul de paza, persoanele care au implinit varsta de 60 de ani,
militarii, politistii, preotii si pompierii.
ART. 19
Autoritatile administratiei publice locale care organizeaza paza in localitatile rurale sunt obligate sa puna la
dispozitie persoanelor care indeplinesc serviciul de paza prin rotatie echipament de protectie, mijloace de
autoaparare, mijloace de iluminat pe timp de noapte si sa asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare in caz
de pericol, precum si fortele de interventie in sprijinul acestora, in caz de nevoie.

SECTIUNEA a 4-a
Paza si protectia prin societati specializate

ART. 20
(1) Societatile specializate de paza si protectie sunt societati comerciale private care se constituie si
functioneaza potrivit legislatiei comerciale si prevederilor prezentei legi, avand ca obiect de activitate paza
obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri si valori importante, in conditii de maxima
siguranta a acestora, precum si protectia persoanelor.
(2) Societatile specializate de paza si protectie functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General
al Politiei Romane, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informatii, pentru cel putin unul dintre obiectele
de activitate prevazute la alin. (4), care poate fi reinnoita la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al
Serviciului Roman de Informatii poate constitui temei pentru anularea licentei de functionare.
(3) Pentru obtinerea licentei de functionare este necesara intrunirea urmatoarelor conditii:
a) prezentarea regulamentului de organizare si functionare a societatii;
b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicatii, cu mijloacele audio-video,
aparatura de recunoastere si identificare, sistemele de alarma impotriva efractiei, sistemele de cronometrare si
numarare, cu centrele de supraveghere si dispeceratele, tehnica de calcul si softul utilizat, cu armamentul si
alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societatii, in functie de obiectul de activitate;
c) prezentarea dovezilor de inregistrare cu denumirea societatii si a insemnelor distinctive inregistrate la Oficiul
de Stat pentru Inventii si Marci;
d) prezentarea notificarii prin care se incunostinteaza consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al
Municipiului Bucuresti despre faptul ca societatea va avea sediul social in zona de responsabilitate a acestora;
e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obtinerea licentei de functionare;
f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activitati de paza si protectie.
(4) Societatile specializate de paza si protectie pot avea unul sau mai multe dintre urmatoarele obiecte de
activitate:
a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in domeniu;
b) servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante, precum si servicii de consultanta in domeniu;
c) servicii de protectie personala specializata, denumita garda de corp, si servicii de consultanta in domeniu.
(5) Prin servicii de paza se intelege:
a) paza proprietatii impotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;
b) paza proprietatii impotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum si a altor actiuni producatoare de
pagube materiale;
c) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba;
d) paza proprietatii intelectuale;
e) paza mediului inconjurator;
f) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de
paza.
(6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori importante se intelege:
a) organizarea si asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanta
deosebita, valori sau al oricarui alt obiect pe care beneficiarul serviciului il denumeste astfel;
b) organizarea si asigurarea pazei transportului unor date si informatii, indiferent de suportul pe care acestea
se afla si de modalitatea aleasa pentru transmitere;
c) organizarea si asigurarea, potrivit legislatiei in vigoare, a protejarii mijloacelor de comunicatii;
d) organizarea si asigurarea transportului pentru persoanele care solicita sa fie transportate in conditii de
maxima siguranta;
e) furnizarea catre autoritatile competente a datelor despre incidentele aparute in timpul activitatii de transport.
(7) Prin serviciu de protectie specializata a persoanei - garda de corp - se intelege:
a) protejarea vietii si integritatii corporale a persoanei aflate sub protectie;
b) protejarea persoanei aflate sub protectie impotriva hartuirii, pedepsita de lege;
c) protejarea persoanei aflate sub protectie in timpul transportului;
d) furnizarea catre autoritatile competente a informatiilor legate de incidentele aparute in timpul activitatii de
protectie.
(8) Prin serviciu de consultanta se intelege:
a) asistenta cu privire la activitatile care fac obiectul prevederilor alin. (5) - (7);
b) intocmirea de analize, evaluari si rapoarte asupra riscurilor la adresa securitatii persoanei, proprietatii sau
mediului.
(9) Conducatorul societatii specializate de paza si protectie trebuie sa obtina avizul inspectoratului de politie
judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a carei raza teritoriala isi are
sediul societatea respectiva.
(10) Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei prevazute la alin. (9), care are cetatenie
romana si domiciliul in tara, a implinit varsta de 21 de ani, poseda pregatire corespunzatoare atributiilor ce ii
revin, este cunoscuta ca avand o buna conduita cetateneasca si nu a suferit condamnari pentru infractiuni
savarsite cu intentie.
ART. 21
(1) Personalului din societatile specializate de paza si protectie ii este interzis sa culeaga date si informatii.
(2) In situatia in care intra in posesia unor date si informatii care vizeaza siguranta nationala, personalul
mentionat la alin. (1) are obligatia sa informeze, de indata, autoritatile competente cu atributii in domeniul
sigurantei nationale.
ART. 22
(1) Conducatorii societatilor specializate de paza si protectie sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor
legale si a regulamentelor proprii in organizarea si functionarea acestei forme de paza, in angajarea, pregatirea
si controlul personalului, portul uniformei si al insemnelor distinctive, precum si in dotarea cu mijloace de
interventie si aparare individuala, conform legii.
(2) Plata serviciilor de paza si protectie prestate de catre societatile specializate se face pe baza contractelor
incheiate cu beneficiarii.
(3) Societatile specializate de paza si protectie au obligatia de a pastra evidenta contractelor in registre
speciale.
(4) Societatile specializate de paza si protectie nu pot adopta insemne, uniforme, legitimatii, accesorii de
echipament sau denumiri identice, asemanatoare sau de natura sa conduca la confuzii intre acestea, precum si
cu cele ale autoritatilor publice ori ale organismelor internationale la care Romania este parte.
(5) Modelul echipamentului personalului de paza si protectie se stabileste prin hotarare a Guvernului si se
inscriptioneaza cu denumirea si sigla societatii, aprobate cu ocazia acordarii licentei. Pe autovehiculele din
dotarea societatilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care
s-a emis licenta de catre politie si numerele de telefon ale societatii. Montarea si folosirea de mijloace de
semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societatilor de paza si protectie sunt interzise.
(6) Societatile specializate de paza si protectie se pot asocia cu societati sau firme straine de profil, cu
respectarea prevederilor legii.

SECTIUNEA a 5-a
Garda de corp

ART. 23
(1) Garda de corp se asigura de catre societatile specializate de paza si protectie care au primit licenta in acest
scop, numai prin personal special atestat.
(2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe baza de contract incheiat cu societatile specializate de
paza si protectie prevazute la alin. (1).
ART. 24
Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca in activitatile desfasurate sa respecte legile
in vigoare si sa nu lezeze in vreun fel drepturile si libertatile cetatenilor.

CAP. 3
Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, precum si a transporturilor cu caracter special

ART. 25
(1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau
alte inscrisuri de valoare, metale si pietre pretioase, valori stiintifice, tehnice, de cultura si arta, se asigura cu
mijloace de transport anume destinate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal
propriu sau al unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.
(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau in: arme, munitii, tehnica de lupta, materii
explozive, stupefiante, substante toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau
substante periculoase, se efectueaza cu mijloace de transport anume destinate si se asigura cu efective de
jandarmi, cu exceptia celor organizate si executate cu efective ale Ministerului Apararii Nationale.
(3) Paza transporturilor bunurilor si valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate in tranzit pe
teritoriul Romaniei, pe calea ferata ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi.
ART. 26
(1) Paza transporturilor de bunuri si valori sau a celor cu caracter special se organizeaza si se executa potrivit
prevederilor planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se transporta impreuna cu
unitatea prestatoare, cu avizul politiei, care este obligatoriu si in cazul modificarii acestuia. Acest aviz nu este
necesar in cazul unitatilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele apartinand
unor institutii cu atributii in domeniul apararii si sigurantei nationale.
(2) Prin planul de paza se stabilesc in principal: bunurile si valorile de transportat, conditiile de mediu adecvate
naturii bunurilor si valorilor care se transporta, situatia operativa, durata transportului, mijloacele de transport
folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza, consemnul general si particular pentru personalul implicat,
dotarea cu mijloace tehnice si de autoaparare, modul de actiune in diferite situatii, potrivit reglementarilor
legale in vigoare.
(3) De regula, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectueaza pe timp de zi.
(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel putin o persoana inarmata, in cadrul
localitatii, si de minimum doua, in afara acesteia.
(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor si valorilor, precum si a celor speciale, prevazute la art.
25, se stabilesc de comun acord, de catre conducatorul unitatii care asigura efectivele de paza si cel al unitatii
beneficiare, prin planul de paza si prin contract.
(6) Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor si valorilor, inclusiv a celor cu caracter special
prevazute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, dupa caz, conditii corespunzatoare pentru executarea
serviciului, astfel:
a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferata;
b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor
speciale, precum si pentru echipajele care asigura paza acestora;
c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.
(7) Bunurile si valorile prevazute la art. 25 se asigura la o societate de asigurari de catre beneficiarul
contractului de transport ori de catre transportator, dupa caz, potrivit intelegerii dintre parti.
ART. 27
(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor si valorilor sau celui cu caracter special, prevazute la art.
25, se certifica, potrivit legii, de catre un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileste,
conform standardelor, clasa de siguranta in care se incadreaza. Acestea se amenajeaza in mod corespunzator,
se doteaza cu dispozitive tehnice de paza si alarmare, destinate sa asigure securitatea deplina a persoanelor
insotitoare, a bunurilor, valorilor si produselor speciale transportate, si se echipeaza cu tehnica de transmisiuni
radio pe frecventele aprobate conform legii.
(2) Pe timpul transporturilor bunurilor si valorilor importante sau al celor cu caracter special in afara localitatilor
sau cand situatia din zona o impune, conducatorul unitatii va asigura cel putin un echipaj de insotire pentru
paza si protectia bunurilor sau a valorilor respective.
(3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de politie si
jandarmerie, dupa caz.
(4) Autovehiculele care in mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mica importanta vor fi
prevazute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu incuietori, sistem de alarmare, si vor fi insotite de
una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unitatii respective, sau de agenti de paza. Certificarea
acestor autovehicule nu este obligatorie.

CAP. 4
Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei

SECTIUNEA 1
Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei

ART. 28
(1) Conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si
informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si
sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si
in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele ce vizeaza masurile prevazute la alin. (1) se avizeaza de catre institutiile abilitate, potrivit actelor
normative ce privesc protectia informatiilor clasificate.
(3) Elementele de protectie mecano-fizice incorporate imobilelor destinate pastrarii, depozitarii si manipularii
bunurilor si valorilor de orice fel trebuie sa fie certificate ca rezista la efractie, corespunzator gradului de
siguranta impus de caracteristicile obiectivului pazit.
(4) In sensul prezentei legi, prin elemente de protectie mecano-fizice se intelege: ziduri, plase, blindaje, case de
fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri si folie de protectie, grilaje, usi si incuietori.
(5) In sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de echipamente
electronice compus din: centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare de prezenta, antisoc
si acustice, butoane si pedale de panica, control de acces si televiziune cu circuit inchis cu posibilitati de
inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de natura sa asigure o protectie corespunzatoare obiectivelor si
persoanelor.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea in functiune a sistemelor de alarmare impotriva efractiei, se
avizeaza si se controleaza potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare impotriva efractiei se intocmesc in conformitate cu normele tehnice
stabilite prin hotarare a Guvernului.
ART. 29
(1) In cadrul masurilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, conducatorii unitatilor prestatoare, precum si
ai unitatilor beneficiare sunt obligati sa asigure numai folosirea mijloacelor de protectie mecano-fizice si de
alarmare impotriva efractiei care sunt certificate.
(2) Certificarea calitatii mijloacelor de protectie mecano-fizice prevazute la alin. (1) si a componentelor
acestora, produse in Romania sau importate, se face de catre un laborator de incercari din tara, autorizat si
acreditat, potrivit legii.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unitatile din cadrul structurilor si institutiilor din domeniul apararii,
ordinii publice si sigurantei nationale.

ART. 30
In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori valori
importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada
construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si
alarmare impotriva efractiei.
ART. 31
Se interzice comercializarea, in orice mod, a mijloacelor de alarmare impotriva efractiei, a mijloacelor de
protectie mecano-fizice sau a componentelor acestora fara prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un
laborator autorizat din tara, a standardului national sau international si fara precizarea clasei de siguranta in
care se incadreaza, conform normelor europene.
ART. 32
Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si al
mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la
sistemele instalate sau avute in intretinere.
ART. 33
Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si a valorilor ce
urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei de catre societatile de asigurare.

SECTIUNEA a 2-a
Licentierea societatilor specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei

ART. 34
(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a
sistemelor de alarmare impotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licentei eliberate de
Inspectoratul General al Politiei Romane, reinnoita la fiecare 3 ani, si cu avizul prealabil al Serviciului Roman de
Informatii, eliberat in termen de 30 de zile.
(2) Persoanele fizice sau juridice prevazute la alin. (1) sunt obligate ca, in termen de 15 zile, sa comunice in
scris unitatii de politie competente orice modificare intervenita in structura si organizarea activitatii pentru care
a fost eliberata licenta.
(3) Conducatorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora si persoanele fizice care desfasoara
activitati de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a
componentelor acestora se avizeaza de inspectoratele de politie judetene sau de Directia Generala de Politie a
Municipiului Bucuresti, pe raza careia societatea isi are sediul ori persoana fizica, domiciliul.
ART. 35
(1) Societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informatii,
inregistrarile audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenta, precum
si instalarea de echipamente disimulate care sa le permita executarea acestor activitati.
(2) Conducatorii societatilor specializate in proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de
alarmare impotriva efractiei sunt obligati sa asigure respectarea prevederilor legale si a regulamentelor proprii
de organizare si functionare, aprobate cu ocazia acordarii licentei.
(3) Societatile specializate in domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societati sau firme de profil
straine, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

SECTIUNEA a 3-a
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

ART. 36
(1) Unitatile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societatile specializate de paza si protectie, precum si cele
din domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei pot infiinta dispecerate de zona care sa monitorizeze si
sa transmita alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de interventie.
(2) Infiintarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. (1), se face numai dupa avizarea regulamentului de
organizare si functionare de catre Inspectoratul General al Politiei Romane. Fac exceptie unitatile de jandarmi,
pentru dispeceratele proprii.
(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor
incheiate cu beneficiarii acestora.
(4) Interventia echipajelor mobile in cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza
cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societatilor specializate de
paza si protectie.
(5) In situatiile in care interventia este confirmata si fortele proprii sunt depasite de amploarea evenimentelor,
prin dispecerat se anunta unitatea de politie competenta, in vederea prinderii infractorilor si a cercetarii locului
faptei. In celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de indata unitatilor de politie
competente teritorial.
(6) Mentionarea in planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la
un dispecerat de monitorizare si transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.

CAP. 5
Selectia, atestarea, angajarea, pregatirea si dotarea personalului de paza si garda de corp

SECTIUNEA 1
Selectia si angajarea personalului de paza si garda de corp

ART. 37
Raspunderea pentru selectia, angajarea, nivelul pregatirii, echiparea si dotarea personalului de paza si garda
de corp revine angajatorului.
ART. 38
Personalul cu atributii de paza se compune din: agenti de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori,
insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unitatii ori desemnate sa asigure instruirea,
controlul si coordonarea activitatii de paza.
ART. 39
Persoana care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza sau protectie trebuie sa indeplineasca cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
b) sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
d) sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 40
(1) Angajarea personalului cu atributii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat de politie,
a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala, a certificatului de cazier judiciar si, dupa caz, a
avizului politiei pentru portarma.
(2) Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului profesional prevazut la alin. (1) persoanele care fac